Kerk en Israël Zuid-Holland

Website van de classicale commissies ‘Kerk en Israël’ Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid

Over ons

Na de reorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) per 1 mei 2018 (van 75 naar 11 classes), hebben de classis Zuid-Holland Noord en de classis Zuid-Holland Zuid elk een eigen Commissie voor Kerk en Israël ingesteld. Als ‘orgaan van bijstand’ staan zij de classes bij met het oog op de vervulling van de roeping van de kerk (Artikel VI, lid 8 van de Kerkorde). Hierbij gaat het om de roeping die is verwoord in Artikel I, lid 7 van de Kerkorde:

De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.

Hoe dit ‘gesprek met Israël’ gestalte dient te krijgen, is nader uitgewerkt in Ordinantie 1, Artikel 2 van de Kerkorde:

 1. De kerk is geroepen in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de verbondenheid met het volk Israël.
 2. De generale synode, daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn, heeft hierbij in het bijzonder tot taak:
 • het onderzoek van de Heilige Schrift ten aanzien van de vragen met betrekking tot Israël te bevorderen,
 • leiding te geven aan
  – de verdieping en verbreding van het inzicht van de kerk in de weg van God met Israël en
  – het gesprek met Israël,
 • het inzicht in en bestrijding van antisemitisme te bevorderen,
 • de gemeenten toe te rusten tot de ontmoeting met Israël,
 • de aandacht voor de plaats van joodse leden van de kerk te bevorderen,
 • de arbeid ten behoeve van Israël in de verschillende geledingen van de kerk te coördineren.
 1. De arbeid met en ten behoeve van Israël wordt zoveel mogelijk verricht in samenwerking met organen van andere kerken die in deze arbeid werkzaam zijn.

De classicale commissies Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Zuid werken nauw met elkaar samen. Eén van de gezamenlijke initiatieven is het beheer van deze website. Met deze website willen wij gemeenteleden en predikanten op de hoogte stellen van activiteiten die een bijdrage leveren aan de hierboven geformuleerde ‘roepingen’. Deze activiteiten vinden zowel binnen als buiten de PKN plaats.